Πολιτική Απορρήτου

'Οροι Χρήσης Ιστοσελίδας.

1. Η Χ.Ανδρικόπουλος & Σια δημιούργησε και διατηρεί την παρούσα ιστοσελίδα ως υπηρεσία ψυχαγωγίας, ενημέρωσης και επικοινωνίας με εσάς . Η χρήση της ιστοσελίδας (www.artogeuseis.gr) προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των παρακάτω όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της. Η εταιρία μας καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα – ωστόσο δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την επίτευξη της ύπαρξης των στοιχείων αυτών. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της Χ. Ανδρικόπουλος & Σια για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στο χρήστη της ιστοσελίδας με αφορμή τη χρήση της. Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών και η Χ. Ανδρικόπουλος & Σία δεν υποχρεούται να καλύψει ζημίες που οφείλονται στην χρήση των παρεχομένων πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

 2. Η Ιστοσελίδα πιθανόν να παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους δικτυακούς τόπους. Η Χ. Ανδρικόπουλος & Σία δεν ελέγχει και ως εκ τούτου δεν ευθύνεται για τους όρους χρήσης, το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και την εν γένει πολιτική απορρήτου και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των άλλων ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω συνδέσμων, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των επισκεπτών/χρηστών που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτές, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα αυτών, καθόσον τα ανωτέρω ανάγονται στην αποκλειστική σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων. Η χρήση τέτοιων συνδέσεων γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.

    3. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, φωτογραφίες, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, λογότυπο κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία της Χ. Ανδρικόπουλος & Σία ή του εκάστοτε δικαιούχου, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλο ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της X. Ανδρικόπουλος & Σία ή του εκάστοτε δικαιούχου.

    4. Η Χ. Ανδρικόπουλος & Σία δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα, λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει για τις δυσχέρειες ή τη διακοπή πρόσβασης για τεχνικούς λόγους και εν γένει για τα προβλήματα που επηρεάζουν ή αναστέλλουν τη λειτουργία της Ιστοσελίδας. Επίσης, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία του επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας, η οποία οφείλεται σε παράνομες ενέργειες τρίτων (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων), στη διάδοση ιών υπολογιστών κατά τη διάρκεια χρήσης της Ιστοσελίδας και/ή καταφόρτωσης (download) στοιχείων του Περιεχομένου Ιστοσελίδας ή ακόμα σε προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς ή άλλους ηλεκτρονικούς κινδύνους.

    5. Η Χ. Ανδρικόπουλος & Σία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, ενώ οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

    6.O χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ανεπιφύλακτα ότι η πρόσβαση και χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη των Όρων Χρήσης κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ένεκα τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής των Όρων Χρήσης ορίζονται τα δικαστήρια των Πατρών.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.